Cookies

Dozen – $10.00
Half Dozen – $5.00

Flavors: Apricot Kolaczki, Blackberry Kolaczki, Cranberry Kolaczki